[២៦.០៤]​​ សេចក្តីអធិប្បាយព្រះបន្ទូលព្រះស្តីអំពី អំណររីករាយក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះ (លូកា ៣:១-៦)

https://youtu.be/zE91T6X7kGY

ការថ្វាយបង្គំដោយប្រព័នអ៊ីនធឺណេត

ចូរមានសង្ឃឹមក្នុងព្រះអម្ចាស់ពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ covid19 (កាឡាទី ១:១-៥)

ព្រះវិហារចន្លក់ (អ្នកអធិប្បាយ : ញើន ស៊ីថា)