[១៩.០៤]​​ ចូរមានសង្ឃឹមក្នុងព្រះអម្ចាស់ពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ covid19 (កាឡាទី ១:១-៥)

https://youtu.be/6Y-2kGH_EyY

ការថ្វាយបង្គំដោយប្រព័នអ៊ីនធឺណេត

ចូរមានសង្ឃឹមក្នុងព្រះអម្ចាស់ពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ covid19 (កាឡាទី ១:១-៥)

ព្រះវិហារចន្លក់ (អ្នកអធិប្បាយ : ញើន ស៊ីថា)