[២៩.៣] ព្រះជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើគ្រប់ទាំងអស់ (ទំនុកដំកើង 56:1-4) – ការថ្វាយបង្គំដោយប្រព័នអ៊ីនធឺណេត

https://youtu.be/mWzq5gj529g

ការថ្វាយបង្គំដោយប្រព័នអ៊ីនធឺណេត

 

ព្រះជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើគ្រប់ទាំងអស់
ទំនុកដំកើង 56:1-4
គ្រូគង្វាល ឈ្មោះ ស៊ុន សុខា