[22.03.2020] ការថ្វាយបង្គំដោយប្រព័នអ៊ីនធឺណេត Online Worship LIVE

https://youtu.be/A6eLCkkxv8g

ការថ្វាយបង្គំដោយប្រព័នអ៊ីនធឺណេត
Online Worship Service for Khmer LIVE
by Korean Missionary Association in Cambodia
주캄보디아한인선교사회

Join KMAC Worship Service
Our Response to COVID-19

Time: 9AM, 11AM

កម្មវិធីថ្វាយបង្គំថ្ងៃអាទិត្យ (៣.២២)
សរសើរដម្កើងរួម – សរសើរជាក្រុម

1 ការអធិស្ឋានស្ងៀមស្ងាត់——-អ្នកដឹកនាំ
2 ជំនឿពួកសាវក —–ទាំងអស់គ្នា
3 ការអធិស្ឋានប្រែចិត្ត —– ទាំងអស់គ្នា
4 ទំនុកតម្កើង — (6장) — ទាំងអស់គ្នា
5 ការអធិស្ឋាន— គ្រូគង្វាល ចាង វ៉ាន់អ៉ីក
6 ការអានព្រះគម្ពីរ —– អ្នកដឹកនាំ
7 ការអធិប្បាយ — គ្រូគង្វាល មូនឆាន់ស៊ីក
8 ដង្វាយ —– ទាំងអស់គ្នា
9 ការអធិស្ឋាន —– អ្នកទទួលខុសត្រូវ
10 សេចក្ដីជូនដំណឹង —– គ្រូគង្វាល មូនឆាន់ស៊ីក
11 ចម្រៀងចុងក្រោយ —– ទាំងអស់គ្នា
12 ការអធិស្ឋានសុំព្រះពរ —– គ្រូគង្វាល មូនឆាន់ស៊ីក

សេចក្ដីជូនដំណឹង

វីដេអូនេះ គឺមនុស្សមួយចំនួនតូចបានប្រមូលផ្តុំគ្នា និងថតនៅក្នុងស្ទូឌីយោដើម្បីឲ្យគ្រីស្ទានថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈអ៊ីនធឺេណតជំនួសឲ្យក្រុមជំនុំរបស់គេ។

សមាគមបេសកជនកូរ៉េ និង ក្រុមជំនុំកម្ពុជាយើងខ្ញុំ អធិស្ឋានសំរាប់រដ្ឋាភិបាល និងប្រជាជនទាំងអស់ ហើយនិងគោរពតាមរដ្ឋាភិបាលដែលការពាមនុស្សទាំងអស់ ពីជំងឺកូវិដ19។ យើងស្ដាប់តាមពាក្យទាំងអស់ពីរដ្ឋាភិបាល និងខំព្យាយាមជួយអ្នកជិតខាងផងដែរ។