[៣.៥] មនុស្សសុទិដ្ឋិនិយម (ម៉ាថាយ​ 14:27) Being an Optimistic Person – គ្រូគង្វាល តាំង វេកហួង

https://youtu.be/OGe8KRVcExU

ការថ្វាយបង្គំដោយប្រព័នអ៊ីនធឺណេត

[៣.៥] មនុស្សសុទិដ្ឋិនិយម (ម៉ាថាយ​ 14:27) Being an Optimistic Person
by គ្រូគង្វាល តាំង វេកហួង (ព្រះវិហារជីវិតថ្មីភ្នំពេញ)

កម្មវិធីថ្វាយបង្គំថ្ងៃអាទិត្យ

Part I
សរសើរដម្កើងរួម
សរសើរជាក្រុម

Part II
1 ការអធិស្ឋានស្ងៀមស្ងាត់ —– អ្នកដឹកនាំ
2 ជំនឿពួកសាវក —– ទាំងអស់គ្នា
3 ការអធិស្ឋានប្រែចិត្ត —– ទាំងអស់គ្នា
4 ទំនុកតម្កើង —– ទាំងអស់គ្នា
5 ការអធិស្ឋាន —– គ្រូគង្វាល ហាន អ៊ូស៊ូ
6 ការអានព្រះគម្ពីរ —– អ្នកដឹកនាំ
7 ការអធិប្បាយ —– គ្រូគង្វាល តាំង វេកហួង
8 ដង្វាយ —– ទាំងអស់គ្នា
9 ការអធិស្ឋាន —– គ្រូគង្វាល ហាន អ៊ូស៊ូ
10 សេចក្ដីជូនដំណឹង —–គ្រូគង្វាល ហាន អ៊ូស៊ូ
11 ចម្រៀងចុងក្រោយ —– ទាំងអស់គ្នា
12 ការអធិស្ឋានសុំព្រះពរ —–គ្រូគង្វាល តាំង វេកហួង

Online Worship Service for Khmer LIVE
by Korean Missionary Association in Cambodia
주캄보디아한인선교사회

? YouTube Subscribe (https://bit.ly/2PlWMGj)
✍ YouTube Commuty (http://bit.ly/2VSzrhJ)

▶ Official website: https://www.meretv.com
▶ Official facebook page: https://www.facebook.com/MereTelevision/
▶ Contact Us: holytasks@gmail.com

? Broadcaster : MereTV (https://www.meretv.com)

#គ្រូគង្វាល តាំង វេកហួង​​​​​​ #ព្រះវិហារជីវិតថ្មីភ្នំពេញ #KMAC #KMACWorship #ការថ្វាយបង្គំដោយប្រព័នអ៊ីនធឺណេត #កម្មវិធីថ្វាយបង្គំថ្ងៃអាទិត្យ #ក្យង់ហាយ៉ង់ #KMAC #KMAC예배 #KMAC온라인예배 #캄보디아교회 #캄보디아예배 #캄보디아선교 #캄보디아온라인예배 #랜선교회 #랜선예배 #캄보디아어예배