[១២.០៤]​​ ព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញ (១កូរិនថូស ១៥:១២-១៩) – ការថ្វាយបង្គំដោយប្រព័នអ៊ីនធឺណេត

https://youtu.be/4IcuSPUwOws

ការថ្វាយបង្គំដោយប្រព័នអ៊ីនធឺណេត ព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញ
(១កូរិនថូស ១៥:១២-១៩)

គ្រូគង្វាលៈ បុិក អ៊ៃយ៍ ស៊្សុង

(ក្រុមជំនុំហាលេលូយ៉ាបឹងឈូក)