[២៦.០៤]​​ សេចក្តីអធិប្បាយព្រះបន្ទូលព្រះស្តីអំពី អំណររីករាយក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះ (លូកា ៣:១-៦)

You are here:
Go to Top