[០៥.៤]​​ ទ្រង់ជាមនុស្សទូទុក្ខ​​ (អេសាយ ៥៣ៈ៣-៤) – ការថ្វាយបង្គំដោយប្រព័នអ៊ីនធឺណេត

You are here:
Go to Top