[២៩.៣] ព្រះជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើគ្រប់ទាំងអស់ (ទំនុកដំកើង 56:1-4) – ការថ្វាយបង្គំដោយប្រព័នអ៊ីនធឺណេត

You are here:
Go to Top